INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU A ZABEZPEČENÍM PRIEBEHU VOLIEB
/v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

 

Súťaž zverejnená ako: Výzva na súťaž ev. č.: 11/2018/StPu
Predmet zákazky: Rekonštrukcia zastrešenia objektov – Egreš

Výzva na súťaž ev. č.: 11/2018/StPu

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

„Rekonštrukcia zastrešenia objektov – Egreš“

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV  
pre voľby starostu obce 
a pre voľby do Obecného zastupiteľstva