podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona upozorňuje všetkých nájomcov na povinnosť viesť evidenciu pozemkov, ktoré majú prenajaté a ktoré sami vlastnia a obhospodarujú, podľa prenajímateľov a druhu pozemkov. Nájomca je povinný viesť evidenciu ním obhospodarovaných pozemkov. Údaje a informácie z týchto evidencií je povinný na požiadanie poskytnúť Okresnému úradu Trebišov, Pozemkový a lesný odbor.
Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára 2019.

Celé znenie nájdete tu:

Verejná vyhláška pozemky.pdf