Oznámenie - Voľby prezidenta SR 2019
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2018 - Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgánu podľa § 5 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákona č. 504/2003 Zb. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárkeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznam o zasadnutí OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ sa bude konať dňa : 19.11.2018 o 18,30 hod.

 

 

 

 

 INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU A ZABEZPEČENÍM PRIEBEHU VOLIEB
/v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

 

Súťaž zverejnená ako: Výzva na súťaž ev. č.: 11/2018/StPu
Predmet zákazky: Rekonštrukcia zastrešenia objektov – Egreš

Výzva na súťaž ev. č.: 11/2018/StPu

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

„Rekonštrukcia zastrešenia objektov – Egreš“

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV  
pre voľby starostu obce 
a pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 

OZNÁMENIE o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods.2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov