Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí so sídlom v Michaľanoch realizuje projekt:
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA 

Vážení občania

            Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.

Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 z. č. 343/2015 Z. z.

„Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Egreš“

Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 z. č. 343/2015 Z. z.

„Rekonštrukcia domu smútku v obci Egreš“

Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 z. č. 343/2015 Z. z.

„Rozšírenie kamerového systému v obci Egreš“

Predsda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. júna 2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Súťaž zverejnená ako: Výzva na súťaž č.: 1/2016/StP_BDR
Predmet zákazky: Rekonštrukcia vstupného priestoru KD Egreš

Súťaž zverejnená ako: Výzva na súťaž č.: 1/2016/StP 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia vstupného priestoru KD Egreš