Oznámenie - Voľby prezidenta SR 2019
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2018 - Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgánu podľa § 5 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákona č. 504/2003 Zb. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárkeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznam o zasadnutí OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ sa bude konať dňa : 19.11.2018 o 18,30 hod.

 

 

 

 

 INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU A ZABEZPEČENÍM PRIEBEHU VOLIEB
/v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/