Predsda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. júna 2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Súťaž zverejnená ako: Výzva na súťaž č.: 1/2016/StP_BDR
Predmet zákazky: Rekonštrukcia vstupného priestoru KD Egreš

Súťaž zverejnená ako: Výzva na súťaž č.: 1/2016/StP 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia vstupného priestoru KD Egreš

Výzva na predloženie ponuky do súťaže

Výzva na súťaž ev. č.: 2/2017/StP podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Rekonštrukcia vstupného priestoru objektu KD-839/2“