Výzva na predloženie ponuky do súťaže

Výzva na súťaž 3/2016/StP_KD podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Rekonštrukcia vstupného priestoru KD Egreš“

Výzva na predloženie ponuky do súťaže

Výzva na súťaž 2/2016/StP podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Obnova zastrešenia objektu – vstupná časť“

Súťaž zverejnená ako: Výzva na súťaž č.: 1/2016/StP_BDR 
Predmet zákazky: Bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš
- stavebná práca, výber zhotoviteľa stavebného diela.

Výzva na predloženie ponuky do súťaže

V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení si dovoľujem Vás požiadať o predloženie ponuky na zabezpečenie stavebných prác na predmet zákazky so skráteným názvom:

„Bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš“